Utvärderingar

Aha-upplevelser! Att inte vi får detta mer ingående på ut­bild­nin­gen är ju faktiskt skandal! Har arbetat som arb­ets­tera­peut sedan -94 och detta är den mest givande kurs jag varit på! Bra start med repetition av hjärnans delar. Bra upp­lagd kurs med blandat teori och avsnitt där vi får tänka själva. Tack ! Eva, leg. arbetsterapeut

Kursen har varit givande, med matnyttig information som vi alla har användning för. Du har ett bra upplägg och ”stegrar” svår­ig­hets­graden succesivt. Bra med videosnuttar, de får en att mer kon­kret se problemen och koppla ihop dem med funk­tions­ana­lys­träd­et. Sjukgymnast

Bra blandning av teori och grupp­arb­eten då man fick tänka till och an­vän­da teorin i patient­fall. Bra ut­bild­ning som man har nytta av i sitt van­liga patientarbete i vardagen. Mycket in­tres­sant och kul inlärning. Mycket bra att visa filmer på ”rikt­iga” pat­ien­ter. Tack! Arbetsterapeut

Efterlängtad kurs. Mycket intressant. Bra upplägg med teori och grupp­arb­eten. Viktigt att man själv får tänka. Har själv suttit och tänkt relaterat till egna pat. Bra att ha egna ex. med sig i bagaget. Jag kommer att ha mycket nytta av mina nya kun­skap­er, arbetar likt, men har i det verk­liga/dag­liga arbetet haft svårt att sätta ord på vad jag gör, känt mig osäker. Mycket, mycket bra kurs!!! Arbetsterapeut

Många tankar som väckts. Mycket bra som utbildare, får hela tiden tänka efter själv – det är då man lär sig. Kanonbra med videofilmer på patienter. Har fram­för allt insett vikten av att fo­kus­era på RE­SURS­ERNA hos patienten. Helt enkelt kanon­bra. Arbetsterapeut

Kursen har varit mycket bra. Tyvärr mycket viktig kunskap som skall in på kort tid, men upp­lägget är gjort på bästa sätt. Mycket bra med videofilmer och egen funktionsanalys. Tack för en giv­ande utbildning. Sjukgymnast

Kursen har väckt många tankar och nyfikenhet och även vilja att få veta ännu mer om vår kom­plexa hjärna! Det är ett svårt ämne att ta på, men man har nu fått mer grunder i hur man kan tänka i Kognitiv rehabilitering. Hur man analyserar svårigheter men också be­hand­lings­strate­gier utifrån personen resurser. Sjukgymnast

Tack! Nu har jag äntligen fått ett red­skap att tänka utifrån när det gäller att ana­lys­era kog­ni­tiva svårigheter men också att ana­lys­era personens intakta kognitiva för­måg­or, dvs patientens re­surs­er. Har för­sökt jobba så här tidi­gare men nu har jag fått en struktur i mitt tänk!! Tack och åter tack! Arbetsterapeut