gunnel2

Om mig och Gunnel Eriksson Utbildning AB

Jag är legitimerad arbetsterapeut och har över 20 års klinisk er­far­en­het av rehabilitering av hjärn­skadade individer främst på neu­ro­log­iska kliniken på Mölndals sjukhus. Framför allt har jag special­iserat mig på kognitiva svårig­heter efter hjärnskada.

2001 startade jag mitt utbildningsföretag och mitt syfte med ut­bild­ning­arna var och är fram­för allt att ge ökad kunskap i kognitiv rehab­ili­tering av hjärn­skadade personer till vård- och rehab­iliterings­personal. Denna kun­skap främjar även teamarbetet som är viktig och nödvändig för att lyckas i rehabili­terings­arbetet kring hjärnskadade individer.

Jag anordnar kurser runt om i Sverige och före­läser för olika yrkes­kategorier som arbetar med vård och rehabilitering av hjärnskadade indi­vider samt blir inbjuden som föreläsare runt om i Sverige men även i Norge, Finland och Spanien.
Min styrka är att ge kunskap om hjärnan och dess kognitiva funktioner samt att ge rehab­ili­terings­strate­gier på ett begripligt sätt som ger del­tag­arna redskap i sitt vardagliga arbete att hjälpa och träna personer som har drabbats av en hjärnskada.

 

Bakgrund till mina utbildningar

Efter en hjärnskada får man ofta fysiska svårig­heter men också kog­ni­tiva problem som orsa­kar att den hjärnskadade individen inte kommer att kunna hantera sin rörelseförmåga, sin vardag och sitt liv.

Idag fokuseras träningen mycket på de fys­iska svårigheterna och vård­person­alen upplever ofta en frustration när vårdtagaren inte gör några framsteg i sin träning.
För att vårdtagaren skall kunna lära in, träna och sedan kunna an­vän­da sig av ex sina fysiska förmågor krävs det också kognitiva för­mågor. Detta är en kunskap som idag saknas bland personal som arbetar inom hjärn­skade­rehab­ili­tering.

Vi människor består av ca 35 olika kognitiva förmågor som hjälper oss att kunna hantera vårt liv.

Att vi kan tolka och förstå via våra sinnen.
Att vi kan planera, problemlösa och ori­en­tera oss i vår omgivning.
Att vi kan lära in nya minnen, lagra dem och sedan kunna plocka fram det vi har lärt oss.
Att vi kan skapa en idé så att vi kan ta ini­tia­tiv för att kunna utföra olika aktiviteter
Att vi kan prata, förstå talat språk samt att läsa och skriva
Att vi har en tidsuppfattning för att ex kun­na planera vår vardag
Att vi kan uttrycka känslor men även att tolka andras.
Att vi kan hämma irrelevanta impulser för att kunna upprätthålla vår koncentration
Att vi har insikt om hur vi skall hantera vårt liv och reflektera på vad som är rätt och fel i olika sammanhang.
Att vi kan hantera vårt sociala beteende ex aggressivitet
Att vi använda oss av vår motorik på ett ändamålsenligt sätt.

Efter stroke, traumatiska skallskador och vid andra neurologiska hjärn­skador, drabbas olika delar av hjärnan. Beroende på var skadan uppstår kan det bli olika beteendestörningar (kognitiva svårigheter) som påverkar förmågan att klara vardagliga aktiviteter och göromål på olika sätt. Minnessvårigheter, neglekt, spatial störning, nedsatt im­puls­häm­ning och flexi­bili­tet, plan­erings­svårig­heter, afasi, nedsatt tids­upp­fatt­ning samt nedsatt insikt är be­nämn­ingar på olika kog­ni­tiva svår­ig­het­er.

Diagnosgrupper: Förvärvade hjärnskador ex stroke, traumatiska skall­skador, syre­brist­ska­dor, progredierande hjärnskador ex dem­ens, Multipel scleros (MS), Parkinson. Psykiatriska diagnoser, medfödda hjärnskador m.fl.

Jag erbjuder

  • 4-dagars grundutbildning för verksamma sjukgymnaster och arb­ets­tera­peuter
  • 1-dagsutbildning för verksamma sjuk­sköters­kor, undersköterskor, rehab­ili­terings­assist­enter, personliga assist­enter, kuratorer, läkare, bi­stånds­bedömare m.fl.
  • Handledningsuppdrag för främst personliga assistenter

Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv (vilket inte skall förväxlas med kognitiv beteendeterapi) är…

  • Att kunna analysera vilka kog­ni­tiva för­må­gor som nedsatta och vilka kon­sek­venser detta ger.
  • Att kunna analysera intakta (fungerande) kognitiva förmågor som man kan ”använda sig av” i träningsstrategier
  • Att kunna lägga upp behandlingsstrategier
  • Att kunna samverka i teamarbetet kring hjärnskadade individer och förstå be­tyd­el­sen av detta
  • Att kunna bemöta en person med kognitiva svårigheter på bästa sätt
  • Att bli tryggare i sin yrkesroll tillsammans med hjärnskadade per­son­er med kognitiva svårig­heter
  • Att kunna informera närstående om kog­ni­tiva svårigheter