mas2

4-dagarsutbildning i kognitiv rehabilitering
med neuropsykologiskt perspektiv

för arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Preliminärt schema:

Dag 1:
Neuropsykologins anatomi och organisation. Genomgång av grund­läggande strukturer och processer samt kort om hjärnans blod­för­sörj­ning. Neuropsykologi – kognition. Teoretisk referens­ram. 
Klinisk tanke­modell för kognitiv rehabilitering och dess historia. Genomgång av våra kognitiva förmågor (ca 35 st).

Dag 2:
Neuropsykologi/kognition: fortsätter genom­gången av våra ca 35 kog­ni­tiva för­må­gor. Neglektfenomenet
 Tillämpning. Funk­tions­analys.
 På­börja grupparbete kring pa­tient­fall; att fastställa funktionsutfall utifrån pre­sen­ter­ad arbetsmodell som underlag till be­slut för be­hand­lings­strate­gier.

Dag 3:
Bedömningsmetodik. Aktivitet/funktions-analys. Att analysera vilka kog­ni­tiva funk­tioner/­för­mågor som krävs i en viss aktiv­itet. Att redo­göra för hur ett visst funktionsutfall påverkar utförandet av akti­vi­te­ten. 
Coping- samt insiktsproblematik. Minnesprocessen. Atten­tion.
 Be­hand­lings­meto­dik. Upprättande av be­hand­lings­strate­gier.
 Video­film, pati­ent­upp­gift 1+ 2: Grupparbete, behandlings- och åt­gärds­pro­gram ut­ifrån presenterad metod.

Dag 4: Fortsättning av grupparbeten, ungefär som dag 3.

 

Preliminära tider:

Dag 1: 09.30 – 16.00
Dag 2-4: 09.00 – 16.00

 

Anmälan till 4-dagarskurs

Grundkurs kognitiv rehabilitering för arbetsterapeuter och sjukgymnaster


Namn

Ditt yrke

Arbetsplats

Telefonnummer

Din epost

Fakturaadress

Ref Nr

Övrigt


Önskar ni arrangera en egen 4-dagarsutbildning på er hemort läs mer